Disclaimer

Privacyverklaring voor website van Riviera Lipno.net

Familie Sykora is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.rivieralipno.net

Van Lyndenstraat 11

5237 SE 's-Hertogenbosch

Darinka Sykora is de Functionaris Gegevensbescherming van de website Riviera Lipno.net. Hij is te bereiken via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Riviera Lipno.net verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Riviera Lipno.net verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Riviera Lipno.net neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Riviera Lipno.net) tussen zit. Riviera Lipno.net gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Joomla!CMS om huurders te registreren 
 • Google Analytics, uitsluitend om het bezoekersgedrag op onze website te analyseren. Het opslaan van IP-adressen bij Google is geblokkeerd

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Riviera Lipno.net bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Klantgegevens in boekhouding: 7 jaar (fiscale bewaarplicht)

Delen van persoonsgegevens met derden

Riviera Lipno.net verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Riviera Lipno.net blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Riviera Lipno.net gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Riviera Lipno.net en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Riviera Lipno.net wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Riviera Lipno.net neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Riviera Lipno.net en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Riviera Lipno.net, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Afbeeldingen

Riviera Lipno.net tracht altijd de auteursrechten van derden te respecteren of gebruik te maken van zelfgemaakt en licentievrij werk: afbeeldingen, tekst en fotomateriaal.

Het fotomateriaal op deze website is afkomstig uit de eigen organisatie of met toestemming betrokken van derden. Enkele foto’s zijn tegen een vergoeding betrokken van openbare fotobanken. Daar waar het auteursrechterlijk beschermd beeldmateriaal betreft, heeft afstemming plaatsgevonden met de eigenaar en is hiervan melding gemaakt.

Ter ondersteuning van sommige berichtjes is gebruik gemaakt van fotomateriaal afkomstig van derden. Wij stellen alles in het werk de rechthebbende auteur daarvan te achterhalen met als doel vooraf toestemming te vragen dit te mogen gebruiken ter ondersteuning van het gepubliceerde materiaal. Mocht u van mening zijn dat wij uw materiaal ten onrechte hebben gebruikt en wij er dus ondanks onze zorgvuldigheid er dus niet in geslaagd zijn u als rechthebbende auteur te achterhalen met als doel u vooraf toestemming te vragen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., het betreffende materiaal zal dan onmiddellijk verwijderd worden van de site.